0
0
قلم مو مدل Optimum قیمت : 667,000 تومان
قلم مو مدل Evolution قیمت : 360,000 تومان
قلم مو مدل Orginal Spring قیمت : 450,000 تومان
قلم مو مدل سیگنیچر قیمت : 547,000 تومان
قلم موهای مدل Synthesis قیمت : 153,600 تومان
قلم مو مدل کلاسیک قیمت : 120,000 تومان